Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χορευτικών στολών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας χορευτικών στολών

Ο Πολιτιστικός, Λαογραφικός και Χορευτικός Όμιλος Ιωαννίνων, προκειμένου να προμηθευτεί χορευτικές στολές (δείτε συννημένα), προσκαλεί τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών/προμηθειών (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλλουν προφορές έως 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία του Πολιτιστικού, Λαογραφικού και Χορευτικού Ομίλου Ιωαννίνων, οδός Ροδοτόπι 0, ΤΚ: 45500, Ιωάννινα.

3α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΣΠΕ